Dit zijn de algemene agency voorwaarden van Gigstarter BV in het geval dat boekingsbemiddeling actief via Gigstarter BV loopt en zij de rol van Agency, ofwel Opdrachtnemer, inneemt (Opdrachtnemer). Voor regulier gebruik van ons online platform verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden, waarop de Algemene Agency Voorwaarden een aanvulling zijn. Het adres van Gigstarter BV is Mauvestraat 55 - III, 1073 RJ Amsterdam, met het KvK-nummer 60653612.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@gigstarter.nl, 020 747 00 56 of per post/bezoek: Gigstarter BV, Keizerrijk 44, 1012 VM Amsterdam.

Gigstarter BV heeft het recht deze algemene agency voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene agency voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene agency voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (Opdrachtgever). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden.

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 - Prijs

 1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 - Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  1. 15% over de eerste €2500;
  2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  5. 0,5% over het overige deel.

Artikel 6 - Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 7 - Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 - Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.
 3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Bij muzikale programmeringen waar Opdrachtnemer als bemiddelaar fungeert (Muzikale Programmering):
  1. Zal Opdrachtnemer muzikanten die de invulling van het muzikale programma uitvoeren (Uitvoerende Muzikanten) inschakelen;
  2. Zijn Uitvoerende Muzikanten compleet zelfstandig in het uitvoeren van de werkzaamheden. Zij verrichten de werkzaamheden naar eigen inzicht. Opdrachtgever mag Opdrachtnemer en Uitvoerende Muzikanten alleen instructies geven over het eindresultaat van de werkzaamheden;
  3. Is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele wettelijke muzieklicenties (zoals de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden), vergunningen en veiligheidseisen die mogelijk van toepassing zijn voor muzikale evenementen, tenzij anders overeengekomen;
  4. Vrijwaart Opdrachtnemer de Opdrachtgever van alle wettelijke verplichtingen omtrent het verlonen van Uitvoerende Muzikanten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 - Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 10 - Opschorting, ontbinding

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 11 - Tussentijdse opzegging

 1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 3. Als Opdrachtgever een Muzikale Programmering tussentijds (gedeeltelijk) afzegt zal:
  1. Tot twee weken van te voren 25% van de overeengekomen vergoeding over het opgezegde onderdeel doorberekend worden;
  2. Tot de dag voor de uitvoering van de Muzikale Programmering en vanaf twee weken tevoren 75% van de overeengekomen vergoeding over het opgezegde onderdeel doorberekend worden;
  3. Bij een afzegging 24 uur voor de uitvoering van de Muzikale Programmering 100% van de overeengekomen vergoeding over het opgezegde onderdeel doorberekend worden.
 4. Als een of meerdere Uitvoerende Muzikanten bij een Muzikale Programmeringen onverhoopt afzegt:
  1. Zal Opdrachtnemer haar uiterste best doen om binnen alle redelijkheid een passende en geschikte vervanging te vinden ( de Vervanging );
  2. Zal de Vervanging alleen gezocht en ingeschakeld worden indien de Opdrachtgever hier toe instemt en akkoord is met de voorgestelde Vervanging;
  3. Zal Opdrachtnemer de bijkomende kosten op zich nemen voor het vinden van een geschikte Vervaning;
  4. Is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten en/of misgelopen inkomsten die de annulering tot gevolg heeft, ook als er geen Vervanging is gevonden.

Artikel 12 - Garanties

 1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 2. Dit geldt niet als een gebrek ontstaat aan het geleverde doordat Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verschaft of als het gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 13 - Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 14 - Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Bij Muzikale Programmeringen:
  1. Is Opdrachtnemer nooit aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de Uitvoerende Muzikanten;
  2. Is Opdrachtnemer nimmer en nooit aansprakelijk voor eventuele kosten voor Opdrachtgever die een onverhoopte annulering door Uitvoerend Muzikant tot gevolg heeft;
  3. Kan Opdrachtnemer nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen vinden van een geschikte Vervanging.
  4. Is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de eventuele wettelijke muzieklicenties (zoals de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden), vergunningen en veiligheidseisen die mogelijk van toepassing zijn voor muzikale evenementen, tenzij anders overeengekomen.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1000.-.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 16 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 17 - Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 18 - Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
 3. Bij Muzikale Programmeringen blijven de Uitvoerende Muzikanten eigenaar van het intellectueel eigendom wat wettelijk aan hun toebehoort. Indien Opdrachtgever werken die hieruit voortvloeien wilt verspreiden zullen Opdrachtgever en Uitvoerende Muzikanten dit onderling overeen moeten komen.

Artikel 19 - Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 20 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 21 - Strijdige clausules

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 22 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 23 - Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.